Stowarzyszenie Chorał

Stowarzyszenie Chorał

Historia powstania

Powołanie Stowarzyszenia

3 marca 2007 roku w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego zebrała się grupa 24 osób składających się z członków chóru kościelnego, ich rodzin i sympatyków w celu powołania Stowarzyszenia. Zebrani postanowili, że pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie „Chorał” imienia Ojca Benignusa Sosnowskiego, zaś skrócona nazwa to: Stowarzyszenie „Chorał”. Na spotkaniu tym przyjęto też Statut Stowarzyszenia.

Członkowie założyciele dokonali 7-osobowego Zarządu i 3-osobowej Komisji Rewizyjnej, uznając, że tak liczny Zarząd będzie w tym momencie optymalny dla sprawnego działania Stowarzyszenia.

Zebrani postanowili, że wpisowe dla członków Stowarzyszenie będzie wynosić od 2 zł do 10 zł. Natomiast roczna składka dla członków Stowarzyszenia wynosi 60 zł (5 zł miesięcznie).

13 kwietnia 2007 roku Sąd Wojewódzki, XIV Wydział Rejestrowy wpisał Stowarzyszenie „Chorał” im. Ojca Benignusa Sosnowskiego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278567, zatwierdzając Statut i władze Stowarzyszenia. Rok później, uchwałą Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego, członkowie Stowarzyszenia dokonali zmian w Statucie, rozszerzając cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Stowarzyszenie „Chorał” jest stowarzyszeniem zwyczajnym. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie nadał mu numer REGON140960852, zaś Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 531-162- 13-62.

Stowarzyszenie „Chorał” nawiązało współpracę z kierownictwem Gminy Zakroczym, która zaowocowała aktywnym udziałem w Dniach Zakroczymia, obchodach rocznic wojennych, Dniach Kultury Chrześcijańskiej oraz innych inicjatywach organizowanych przez UG Zakroczym. Stowarzyszenie zaś spotyka się życzliwością i pomocą ze strony władz gminnych przy realizacji własnych zadań statutowych.